Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση

Τι είναι το ΕΠΕΠ και ποια τα πλεονεκτήματά του;
Το ΕΠΕΠ είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς το οποίο θα συνδέσει τα εθνικά συστήματα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων διαφορετικών χωρών. Στην πράξη, θα λειτουργήσει ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη ανάγνωση των επαγγελματικών προσόντων. Θα βοηθήσει εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πατρίδα τους.

Σε ποιους απευθύνεται το ΕΠΕΠ;
Πρωταρχικοί χρήστες του ΕΠΕΠ θα είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα εθνικά ή και κλαδικά συστή ματα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Εφόσον συνδέσουν τα αντίστοιχα συστήματά τους με το ΕΠΕΠ, το ΕΠΕΠ θα βοηθήσει τα άτομα, τους εργοδότες και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης να συγκρίνουν επιμέρους επαγγελματικά προσόντα από διαφορετικές χώρες και συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ποια επίπεδα και ποιους τύπους εκπαίδευσης καλύπτει το ΕΠΕΠ;
Ως μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης, το ΕΠΕΠ περικλείει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση. Τα οκτώ επίπεδα καλύπτουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών προσόντων, από αυτά που απονέμονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως αυτά που απονέμονται στο υψηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κάθε επίπεδο θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να μπορεί να επιτευχθεί μέσω ποικίλων διαδρομών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Γιατί το ΕΠΕΠ χρησιμοποιεί μαθησιακά αποτελέσματα;
Το ΕΠΕΠ χρησιμοποιεί 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα (αυτά καθορίζονται με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες). Το ΕΠΕΠ μετατοπίζει το βάρος από τις εισροές (διάρκεια μαθησιακής εμπειρίας, τύπος ιδρύματος) στο τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει ένα άτομο που κατέχει ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν.
Η μετατόπιση του βάρους στα μαθησιακά αποτελέσματα
  • υποστηρίζει την καλύτερη αντιστοίχηση ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (για γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • διευκολύνει την επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης
  • διευκολύνει τη μεταφορά και χρήση των επαγ- γελματικών προσόντων σε διαφορετικές χώρες και συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αναγνωρίζει επίσης ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους που οι συγκρίσεις οι οποίες βασίζονται στις εισροές, π.χ. τη διάρκεια των σπουδών, είναι ανεφάρμοστες.

Το ΕΠΕΠ απονέμει επαγγελματικά προσόντα;
Όχι, το ΕΠΕΠ περιγράφει τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων σε ότι αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η απονομή επαγγελματικών προσόντων θα παραμείνει αρμοδιότητα των εθνικών φορέων επαγγελματικών προσόντων.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιμέρους χώρες; Ποιες είναι οι προθεσμίες υλοποίησης;
Είναι ένα εθελοντικό πλαίσιο, αλλά το 2010 είναι η προτεινόμενη ημερομηνία-στόχος για το συσχετισμό των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων των χωρών με το ΕΠΕΠ, με τη συσχέτιση των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων τους με τα επίπεδα του ΕΠΕΠ και, όπου απαιτείται, με την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελ ματικών προσόντων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Το 2012 ήταν η ημερο μηνία-στόχος για να διασφαλιστεί από τις χώρες ότι τα επιμέρους πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων φέρουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ.

Ποια είναι η σχέση με το “Europass”;
Το Europass εισήγαγε ένα χαρτοφυλάκιο εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούν τα άτομα για να περιγράφουν τα επαγγελματικά προσόντα και τις ικανότητές τους. Ωστόσο, το Europass δε συγκρίνει επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Στο μέλλον, όλα τα σχετικά έγγραφα του Europass, και ειδικότερα το συμπλήρωμα διπλώματος Europass και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, θα πρέπει να περιέχουν σαφή αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ.

Ποια είναι η σχέση με τη διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Το ΕΠΕΠ είναι πλήρως συμβατό με το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για την Aνώτατη Eκπαίδευση που θέσπισε η Διαδικασία της Μπολόνια. Ειδικότερα, οι περιγραφικοί δείκτες του ΕΠΕΠ στα επίπεδα 5-8 αναφέρονται στους περιγραφικούς δείκτες της Aνώτατης Eκπαίδευσης που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της Διαδικασίας της Μπολόνια. Ωστόσο, η διατύπωση των περιγραφικών δεικτών επιπέδων του ΕΠΕΠ διαφέρει από τους περιγραφικούς δείκτες επιπέδων της Μπολόνια, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της Aνώτατης Eκπαίδευσης γιατί, ως πλαίσιο δια βίου μάθησης, το ΕΠΕΠ αφορά και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK) και το περιβάλλον εργασίας, ακόμη και στα υψηλότερα επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: ec.europa.eu/eqf