Καλωσόρισμα από ΚΥΕΠΠ NCP

Η διαδικασία για το συσχετισμό του δικού μας Πλαισίου Προσόντων με τα Πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για βαθύτερες και ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με τα προσόντα μας σε όλα τα επίπεδα.

To Υπουργείο μας, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ειδικά η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλήρως αφοσιωμένα στις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης.

Οι κοινωνικοί εταίροι είναι υποστηρικτικοί σε μέτρα που προωθούν την κινητικότητα τη διαφάνεια, την πρόοδο, καθώς επίσης την επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης. Η συνεισφορά τους υπήρξε καθοριστική στο να καταστεί αυτή η Έκθεση δυνατή!

Η Διαδικασία Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ/QF) είναι το πιο σημαντικό βήμα για τον εξορθολογισμό του Πλαισίου με αρχές, δείκτες και μηχανισμούς, που θα καταστήσουν το Πλαίσιο σχετικό και αποτελεσματικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αναφοράς είναι τριπλό: το πρώτο εξασφαλίζει ότι τα προσόντα που είναι πολύτιμες και αξιόλογες μαθησιακές εμπειρίες∙ το δεύτερο εξασφαλίζει ότι η μάθηση γίνεται χωρίς όρια και πλαίσια επιτρέποντας στους σπουδαστές/-ριες την ελευθερία να μάθουν∙ το τρίτο είναι να οικοδομήσει μια κουλτούρα ποιότητας τόσο στην παροχή όσο και στο σχηματισμό ενός εργατικού δυναμικού, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας όλο και πιο εξελιγμένης, βασισμένης στη γνώση κοινωνίας και αγοράς εργασίας.

Η Έκθεση Αναφοράς του ΚΥΕΠΠ αντανακλά επίσης τα αποτελέσματα των συστηματικών διαβουλεύσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επίσης την ενεργή συμμετοχή στη Συμβουλευτική Ομάδα του ΕΠΠ και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες καθώς και στα συνέδρια και τα σεμινάρια, που συγκλήθηκαν από τη Γραμματεία της Μπολόνια, το CEDEFOP, το ETF και διάφορες Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης