Περιγραφή αποστολής


Η επίβλεψη της ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και η εργασία σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους, τους εργοδότες και τους παρόχους κατάρτισης και εκπαίδευσης για την επίτευξη και διατήρηση της αριστείας ως συμβολή στην εθνική προσπάθεια για ανταγωνιστικότητα.