Σχετικά με εμάς

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2012 την εγκαθίδρυση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου και την υιοθέτηση των οκτώ επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πρόεδρος), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την απονομή προσόντων. Επίσης είναι το «εργαλείο» για την κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα με σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης.

Στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. <

Είναι όλες οι πτυχές της δραστηριότητας του κράτους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών

Το ΕΠΠ της Κύπρου περιλαμβάνει:
  • Όλες τις βαθμίδες της Επίσημης Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης
  • Το επαγγελματικό Πλαίσιο Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Την Τυπική Μάθηση
  • Την Άτυπη Μάθηση
  • Τη Δια Βίου Μάθηση

To Εθνικό Σημείο Συντονισμού (ΕΣΣ) του Κυπριακού Πλαισίου Προσόντων βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.