Μέλη Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής είναι:
  • Γενικός Διευθυντής - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Γενικός Διευθυντής - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Επιτροπή κατευθύνει και εγκρίνει την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με τα σχετικά Πρότυπα, τους Τρόπους Μάθησης και τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας.