Ενδιαφερόμενα μέρη

Το έργο μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το CyQF συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς που ρυθμίζουν ή αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η εργασία μας είναι καλά ενημερωμένη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.

Η διαβούλευση είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της λειτουργίας μας, ως μέρος ενός συστήματος ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών με κοινωνικό, εμπορικό και εκπαιδευτικό στόχο.

Αυτή την περίοδο παρατηρούμε ένα πλαίσιο διαβούλευσης και μια πολιτική ανάπτυξης για τη στήριξη αυτής της συνεργασίας. Επαγγελματικοί/ρυθμιστικοί φορείς παίζουν βασικό ρόλο σε αυτό το έργο. Τα επαγγέλματα περιλαμβάνουν κοινότητες πρακτικής που είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία του συστήματος επαγγελματικών προσόντων.

Το CyQF συμμετέχει στην ανταλλαγή γνώσεων με μια σειρά από οργανισμούς ως μέρος της πολιτικής-αναπτυξιακής διαδικασίας μας.

Συχνά οι οργανισμοί αυτοί συνδέονται και τυπικά αλληλεπιδρούν με:
  • Τη διεθνή επιστημονική και τεχνική κοινότητα στο σχετικό τομέα
  • Παρόχους προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Επαγγελματίες του χώρου
  • Επαγγελματικοί φορείς
  • Εργοδότες

Το CyQF λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο χρηματοδοτεί ορισμένα από τα έξοδα λειτουργίας.