Ευρωπαϊκά εργαλεία

Το Έργο μας με Ευρωπαϊκά εργαλεία

Το έργο του CyQF ενημερώνεται από ένα ευρύ φάσμα εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, συμφωνιών και δικτύων, τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Φιλοξενούμε και είμαστε το σημείο επαφής στην Κύπρο για μια σειρά από αυτές τις πρωτοβουλίες. Η διάδοση πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο είναι βασικό μέρος αυτής της λειτουργίας.

ΕΠΠ
Το CyQF είναι το σημείο επαφής για το ΕΠΠ στην Κύπρο και συμμετέχει στη διεθνή συμβουλευτική ομάδα ανάπτυξης του πλαισίου. Το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τίτλους από συστήματα προσόντων σε όλη την Ευρώπη. Αποτελείται από οκτώ επίπεδα αναφοράς βραβείων (τίτλων;) από τα εθνικά συστήματα προσόντων και πλαισίων.

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training)
Το Δίκτυο EQAVET είναι μια κοινότητα πρακτικής που φέρνει κοντά Κράτη Μέλη, Κοινωνικούς Εταίρους, φορείς VET και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της VET, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της διασφάλισης ποιότητας.