Εργοδότες

Το Έργο μας με τους Εργοδότες

Το κομμάτι του έργου CyQF είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργοδότες σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, και διευκόλυνση της εισόδου τους σε προγράμματα που αναπτύχθηκαν από παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για το σκοπό αυτό, εμπλεκόμαστε με τους εργοδότες και τους εκπροσώπους εργοδοτών σε μια σειρά από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ανάπτυξη προτύπων, πολιτική διαβούλευση και αναγνώριση/ευθυγράμμιση με τα ξένα προσόντα.

Επιπρόσθετα, διευκολύνουμε τη συμμετοχή του εργοδότη στην εργασία των παρόχων, για παράδειγμα στα συστήματα διασφάλισης της ποιότητάς τους και σε πάνελ αναθεώρησης προγραμμάτων.